Кундалик тушунчалар?

Нишопурлик машхур суфий аллома ал-Кушайрининг (986-1072) «Рисоласида» (инглизча таржимаси билан танишиб чикдим) суфизмга оид асосий тушунчалар тахлил килинади. Улар орасида «тавба», «хавф», «режа», «нафс», «хасад», «каноат», «таваккал», «шукр», «якин»,  «сабр», «ирода», «истикомат», «ихлос», «сидк», «хаё», «хуррият», «фаросат», «хулк», «гайр», «вилоят», «одоб», «маърифат», «шавк» ва бошкалар бор. Кизик, бу тушунчалар онгга кундалик тушунчалар сифатида сингиб кетган, деса хам булади.