Category Archives: Кузатувлар ва фикрлар

Кутубхона

Университетнинг сифатини курсатадиган омиллар куп. Улар орасида укитувчиларнинг илмий салохияти, талабаларнинг сифати, моддий холат, спорт иншоатлари, укув программалар, жихозланган аудиториялар ва х.к. Лекин бир нарса, менимча, университетнинг мавкесини, сифатини айникса яхши белгилайди: кутубхона. Конун: яхши университетларда яхши кутубхона булади, ёмон кутубхонали университет яхши университет эмас.

Давлат тили хакида

Шу кундарда ижтимоий тармокларда давлат тили масаласи буйича бахслар буляпти. Мен хам уз фикримни айтмокчиман. У уч кисмдан иборат.

1. Узим хакимда. Мен мактабда узбек тилида укиганман, университетда рус тилида таълим олганман. Бадиий асарларимни русчада ёзаман, ижтимоий тармокларда эса русчадан ва инглизчадан фойдаланаман. Илмий ишларимни эса охирги йилларда инглиз тилида ёзаман. Лекцияларимни ва тренингларимни уч тилда утказаман: инглизча, русча ва узбекча. Яъни, бир канча тилдан актив фойдаланадиган инсонман.

2. Она тилимизни ривожланиши, мустакиллигимизни мустахкамлаш ва миллий кадриятларни йукотмаслик учун узбек тилини давлат тили сифатида саклаб колиш керак, деб уйлайман. Бизда иккинчи давлат тилига хожат йук.

3. Мамлакатимизда хар кандай тилни ривожланиши ва ундан фойдаланиш учун хамма имкониятларни яратиш керак. Бу узбек, рус, инглиз ва бошка тилларга хам тегишлидир. Мамлакатимизда ва худудимизда одамлар азалдан бир канча тиллардан фойдаланиб келганлар. Хар хил тилларни билган ва улардан фойдалана олган инсонлар олдида янги имкониятлар очилади.

М-Faktor курсатувида

Бугун Хасан ака ва Хусан ака Мамасаидовларнинг таклифига биноан M-Faktor курсатувида мехмон сифатида катнашдим. Хасан ака ва Хусан ака шунчалик яхши ва эркин мухит яратадиларки ва сухбатни шу кадар кунгилчан ва жозибали олиб борадиларки, бир ярим соат вакт утиб кетганини сезмай колибман. Куп сохадан гаплашдик, шу жумладан дипломатия, таълим ва х.к. Курамиз, канака чикаркан курсатув. Курсатувни ташкил килган ва олиб борганларга катта рахмат. Кутилмаган совгалар учун алохида ташаккур!

58374177_2415641381998594_3760848405769748480_n

57839950_2415641465331919_8654499198978228224_n

Яхши музокарачи, ёмон музокарачи

Яхши музокарачи – музокарага пухта тайёрланган музокарачи, ёмон музокарачи – керак бўлмаган нарсаларни гапирадиган музокарачи.

Бола бошидан

«Бола бошидан», ёки «Буладиган бола бошидан маълум»… Бу маколлар кадимдан катта амалий ахамиятга эга булган. Эскиттан болани нимага кизикишига, нималарни эплашига караб, уни керакли тарафга йуналтиришган. Бор нарсани ривожлантириш мумкин, йук нарсани бор килиш амри махол.

Савдо килиш махорати

Бозорда савдо килиш технологияларини кузатишни яхши кураман. Куни кеча узим учун янги бир нарсага эътибор килдим. Раста олдидан утиб кетаётган эдим, бир сотувчи менга мурожаат килди:

– Ака, бу шафтолидан олиб кетсангизчи?!

– Рахмат, хозиргина шафтоли олдим, – жавоб килдим.

– Жуда ширин шафтолида!

Мен йулимни давом этиб, елкамни кисиб куя колдим.

– Ака, хеч булмаса бир караб кетинг шафтолимга!! Continue reading Савдо килиш махорати

Кундалик тушунчалар?

Нишопурлик машхур суфий аллома ал-Кушайрининг (986-1072) «Рисоласида» (инглизча таржимаси билан танишиб чикдим) суфизмга оид асосий тушунчалар тахлил килинади. Улар орасида «тавба», «хавф», «режа», «нафс», «хасад», «каноат», «таваккал», «шукр», «якин»,  «сабр», «ирода», «истикомат», «ихлос», «сидк», «хаё», «хуррият», «фаросат», «хулк», «гайр», «вилоят», «одоб», «маърифат», «шавк» ва бошкалар бор. Кизик, бу тушунчалар онгга кундалик тушунчалар сифатида сингиб кетган, деса хам булади.