Кузатувлар ва фикрлар

Яхши музокарачи, ёмон музокарачи

Яхши музокарачи – музокарага пухта тайёрланган музокарачи, ёмон музокарачи – керак бўлмаган нарсаларни гапирадиган музокарачи.

Бола бошидан

«Бола бошидан», ёки «Буладиган бола бошидан маълум»… Бу маколлар кадимдан катта амалий ахамиятга эга булган. Эскиттан болани нимага кизикишига, нималарни эплашига караб, уни керакли тарафга йуналтиришган. Бор нарсани ривожлантириш мумкин, йук нарсани бор килиш амри махол.

Савдо килиш махорати

Бозорда савдо килиш технологияларини кузатишни яхши кураман. Куни кеча узим учун янги бир нарсага эътибор килдим. Раста олдидан утиб кетаётган эдим, бир сотувчи менга мурожаат килди:

– Ака, бу шафтолидан олиб кетсангизчи?!

– Рахмат, хозиргина шафтоли олдим, – жавоб килдим.

– Жуда ширин шафтолида!

Мен йулимни давом этиб, елкамни кисиб куя колдим.

– Ака, хеч булмаса бир караб кетинг шафтолимга!! (more…)

Кундалик тушунчалар?

Нишопурлик машхур суфий аллома ал-Кушайрининг (986-1072) «Рисоласида» (инглизча таржимаси билан танишиб чикдим) суфизмга оид асосий тушунчалар тахлил килинади. Улар орасида «тавба», «хавф», «режа», «нафс», «хасад», «каноат», «таваккал», «шукр», «якин»,  «сабр», «ирода», «истикомат», «ихлос», «сидк», «хаё», «хуррият», «фаросат», «хулк», «гайр», «вилоят», «одоб», «маърифат», «шавк» ва бошкалар бор. Кизик, бу тушунчалар онгга кундалик тушунчалар сифатида сингиб кетган, деса хам булади.

Маданиятимизнинг ўзак кадриятлари

Менимча, куйидаги тушунчалар маданиятимизнинг пойдевор тушунчаларидир: одамгарчилик, мехр, окибат, муомала, одоб, ахлок, латофат, назокат, лабз, иффат, хаё, ибо. Бу тушунчаларнинг хаммаси инсонга ва инсонлараро муносабатларга тегишли ва маданиятимизнинг узига яраша кадриятларини ифода этади. Уларнинг барчаси одамларнинг жамиятдаги хулк-атвори билан боглик. Инсон ва жамият муносабатларига эътибор – маданиятимизга хос нарса ва ундаги кадриятларни курсатади.

(more…)

Миллий рақс

Миллий маданиятни жахонга таниттира оладиган, миллатни обрусини оширишга хисса куша оладиган санъатнинг куп турлари бор. Шуларнинг энг таъсири уткирларидан бири – миллий ракс. Шахсан мен уйлайманки, узбек миллий ракси бизнинг маданиятимизни жахонга таништириш ва шу йусинда куплаб хайрихохлар орттириш кучига эга. Ракс хамма учун тушунарли, хиссиётга бой булган санъат, узига яраша универсал тил. Бизнинг раксимизнинг бойлиги, хар кандай одамга таъсир этиш потенциали шунчаки каттаки, уни худди миллий курашни таргиб килгандек, халкаро майдонда таргиб килса арзийди. (more…)

Она таомлари

Одам учун дунёдаги энг ширин овқат – онаси пиширган овқат. Кичкиналигимда ойим рахматли кўпинча картошкани юпқа қилиб туғраб, ёғда қовуриб берардилар, биз уйда бу таомни “тўртта-тўртта”,  деб атардик. Хозир ҳам қўмсайман ўша қовурилган картошкаларни. Шунча йиллар ўтди, қанчадан-қанча қовурилган картошкалар ейилди, аммо ойижонимнинг “тўртта-тўртталарига” ҳеч қайси бири етмайди, таъми бўйича ҳатто яқинига ҳам бормайди. Болалигимда ойим рахматли бизларга ховлидаги дараҳтдан терилган олмаларни артиб берардилар. Қанча йиллар ўтди, лекин ойимнинг қўлларидан олиб еган ўша олмаларнинг мазасини ҳали ҳам соғинаман. Қани энди, ўша дамлар ҳеч бўлмаса бир неча дақиқага қайтиб келса эди, қани энди, онажонимга ўша сеҳрли таомлар учун ўз миннатдорчилигимни айтсам эди, қани энди уларни яна бир бор қучоқлаб, ҳидларини ҳидласам эди, муҳаббатимни изҳор қилсам эди…

Зиё, зиёли, нур, нуроний

Узбек тилида «зиёли» тушунчаси бор. Зиёли, деб акл мехнати билан шугулланадиган, илмли, кенг фикрлаш ва билим таркатиш кобилиятига эга булган олижаноб одамлар айтилади, менимча. Яъни бу маънода зиё тушунчаси биринчи навбатда акл-идрок ва илм билан богланган. Шу билан бирга зиё – бу нур. Демак зиёли инсон – нур таркатадиган одам, деб тушунилади. (more…)